Verwerkersovereenkomst

Wij van Living the Green Life® (bestaande uit LTGL BV, LTGL SHOP BV en LTGL ABO BV)  bieden producten en diensten aan in onze webshop en exploiteren een vegan lifestyle platform Living the Green Life®.  Als je gebruikmaakt van onze diensten (waaronder maar niet beperkt tot Dropshipment), geven wij gegevens van derden aan jullie door die ‘persoonsgegevens’ zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je bent dan verplicht om een ‘verwerkersovereenkomst’ met ons te sluiten. Daarom is deze verwerkersovereenkomst op onze dienst van toepassing.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

AVG
De Algemene Verordering Gegevensbescherming

Betrokkenen
Personen waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden op basis van deze verwerkersovereenkomst; betrokkenen zoals in de zin van de AVG.

Overeenkomst
Deze verwerkersovereenkomst, die geldt tussen Partijen.

Partijen
De benaming van Verwerker en Verantwoordelijke tezamen.

Persoonsgegevens
Gegevens waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden, zoals bedoeld in de AVG.

Verantwoordelijke
Wij, Living the Green Life® (bestaande uit LTGL BV, LTGL SHOP BV en LTGL ABO BV) met adres Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, KvK-nummers 75266245, 77250486 en 77250303 als verwerker van de persoonsgegevens die Verantwoordelijke aan ons aanlevert.

Verwerker
Jij, die als gebruiker van onze dienst gebruikmaakt en ons daarom persoonsgegevens van Betrokkenen aanlevert. Verantwoordelijke is ook de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG.

Sub Verwerkers
Derden die door Verwerker ingeschakeld worden om bepaalde persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van Verantwoordelijke.

Artikel 2 – Achtergrond

 1. De Verantwoordelijke handelt als ‘verantwoordelijke’ (ook wel: verwerkingsverantwoordelijke) in de zin van de AVG. Dit betekent dat de Verantwoordelijke het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt en dat de Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruikt voor eigen doeleinden;
 2. Verwerker handelt als ‘verwerker’ in de zin van de AVG. Dit betekent dat Verwerker de persoonsgegevens die Verantwoordelijke aanlevert enkel verwerkt volgens schriftelijke instructies van Verantwoordelijke zoals beschreven in deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.

Artikel 3 – Uitvoering verwerking

 1. Verwerker zal bij de uitvoering van de Opdracht op zorgvuldige wijze met de persoonsgegevens omgaan en de persoonsgegevens enkel verwerken in opdracht van Verantwoordelijke, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en in overeenstemming met deze Overeenkomst en de voorschriften in de AVG;
 2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verantwoordelijke is vastgesteld. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens;
 3. Verwerker staat ervoor in dat personen die handelen onder zijn gezag de persoonsgegevens alleen op rechtmatige wijze en in overeenstemming met deze Overeenkomst en de AVG zullen verwerken;
 4. Verwerker zal op verzoek van Verantwoordelijke informatie aan Verantwoordelijke geven over de genomen (beveiligings)maatregelen om aan de verplichtingen op grond van de AVG, deze Overeenkomst en de overige instructies van Verantwoordelijke te voldoen.

Artikel 4 – Garantie Verantwoordelijke

Verantwoordelijke garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens van de Betrokkenen, zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van anderen. Verantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken die hierop betrekking hebben.

Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Verwerker zal de persoonsgegevens enkel binnen de Europese Unie verwerken. Doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie is niet toegestaan. Verwerker zal persoonsgegevens enkel buiten de Europese Unie Verwerken indien hij hiertoe wettelijk verplicht is;
 2. Verwerker zal op verzoek van Verantwoordelijke melden binnen welk(e) land(en) Verwerker de persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Verantwoordelijke

Artikel 6 – Beveiligingsmaatregelen

 1. Verwerker neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau van de persoonsgegevens die worden verwerkt;
 2. Verwerker neemt in ieder geval de volgende maatregelen:
  • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten;
  • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie of daaraan vergelijkbare technologie;
  • De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot bevoegd personeel;
  • Back-ups van de persoonsgegevens om deze bij fysieke of technische incidenten tijdig te herstellen;
 3. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke alle beschikbare informatie verstrekken om Verantwoordelijke bijstand te verlenen bij uitvoeren van beveiligingsmaatregelen, het mogelijk maken van audits en inspecties en het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen.

Artikel 7 – Beveiligingsincidenten

 1. Verwerker zal diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens of elke andere vorm van een datalek zo snel mogelijk melden aan Verantwoordelijke. Deze melding omvat, waar mogelijk, tenminste het volgende: de aard van de inbreuk, de categorieën en omvang van de betrokken persoonsgegevens, de waarschijnlijke gevolgen van het datalek, de maatregelen die Verwerker heeft genomen en het contactpunt waar Verantwoordelijke meer informatie kan verkrijgen;
 2. Waar nodig, zal Verwerker zijn volle medewerking verlenen aan het adequaat informeren van de autoriteiten en betrokken personen over dergelijke beveiligingsincidenten of datalekken. Ook zal Verwerker zijn volledige medewerking verlenen aan het uitvoeren van risicobeoordelingen, het analyseren van de oorzaak, het identificeren van vereiste corrigerende maatregelen en het uitvoeren hiervan.

Artikel 8 – Duur en beëindiging

 1. Partijen gaan deze Overeenkomst aan voor onbepaalde tijd;
 2. Opzegging is schriftelijk mogelijk tegen het einde van de maand met een opzegtermijn van drie maanden;
 3. Als deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden moeten Partijen zich blijven houden aan het bepaalde in deze Overeenkomst met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, vrijwaring en alle overige bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst voort te duren;
 4. Als deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden zal Verwerker alle gegevens, waaronder persoonsgegevens, die op basis van deze Overeenkomst bij Verwerker aanwezig zijn aan Verantwoordelijke terugbezorgen op diens verzoek. Verantwoordelijke moet dit verzoek binnen twee weken aan Verwerker doorgegeven. Na deze termijn zal Verwerker alle gegevens die bij haar uit hoofde van deze Overeenkomst aanwezig zijn (inclusief alle eventuele kopieën daarvan) op veilige wijze verwijderen of vernietigen, tenzij Verwerker wettelijk verplicht is de gegevens langer op te slaan.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Verwerker zal alle persoonsgegevens en andere gegevens die hij van Verantwoordelijke ontvangt vertrouwelijk behandelen. Verwerker zal de toegang tot deze gegevens beperken tot personen werkzaam voor Verwerker, die toegang nodig hebben voor een juiste uitvoering van de verwerking ten behoeve van Verantwoordelijke;
 2. Op alle (persoons)gegevens die Verwerker op basis van deze Overeenkomst ontvangt rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Alle personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van, Verwerker, alsmede Verwerker zelf, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens;
 3. Verwerker zal de (persoons)gegevens niet zonder toestemming van Verantwoordelijke aan derden verstrekken, kopiëren, of anderszins verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 10 – Rechten van Betrokkenen

 1. Verwerker zal Verantwoordelijke bijstand verlenen bij het vervullen van de plicht van Verantwoordelijke om verzoeken van Betrokkenen te beantwoorden, zoals het recht op inzage, rectificatie en gegevenswissing;
 2. Als Verwerker een verzoek van een derde ontvangt om inzage in de persoonsgegevens te verstrekken op grond van een vermeende (wettelijke) verplichting dan zal hij Verantwoordelijke daarover eerst schriftelijk informeren alvorens hij die derde inzage in de persoonsgegevens verschaft, zodat Verwerkingsverantwoordelijke kan beoordelen of het verzoek van die derde gegrond is.

Artikel 11 – Personen werkzaam onder gezag Verwerker

De verplichtingen van Verwerker die uit deze Overeenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, werknemers.

Artikel 12 – Sub Verwerkers

 1. Verwerker kan bij de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maken van externe partijen. Verwerker is verplicht hiervan opgaaf de doen bij de Verwerkingsverantwoordelijke;
 2. Verwerker mag nieuwe Sub Verwerkers in dienst nemen voor de verwerking van de persoonsgegevens. Verwerker zal Verantwoordelijke op de hoogte stellen van de toevoeging of vervanging van Sub Verwerkers, waarbij Verantwoordelijke de mogelijkheid krijgt bezwaar te maken. Ook kan Verantwoordelijke Verwerker verzoeken om een overzicht van alle ingeschakelde Sub Verwerkers.

Artikel 13 – Vrijwaring

 1. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens (of andere data) die Verantwoordelijke deelt met Verwerker. Verantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor aanspraken van derden of boetes opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege de doorgifte van deze gegevens;
 2. Verwerker is alleen aansprakelijk voor directe schade van Verantwoordelijke, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Verwerker;
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verwerker.

Artikel 14 – Nietigheid

Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 15 – Slotbepaling

 1. Alleen schriftelijke wijzigingen op deze Overeenkomst zijn geldig;
 2. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen Partijen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 17 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.

Living the Green Life®, 15 februari 2020

Waar ben je naar op zoek?