Algemene voorwaarden B2B

Dit zijn de gezamenlijke algemene voorwaarden van Living the Green Life® (de verzamelnaam voor LTGL BV, LTGL SHOP BV en LTGL ABO BV) (de ‘Opdrachtnemer’ of ‘LTGL’). Het post- en bezoekadres van Living the Green Life® is ten kantore van TBM Investments: Living the Green Life, Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, met het KvK-nummers LTGL BV KvK 7526 6245, LTGL SHOP BV KvK 7725 0486 en LTGL ABO BV KvK 7725 0303 .

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via legal@livingthegreenlife.com.

Living the Green Life® heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u (Opdrachtgever). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.livingthegreenlife.com. Voor Advertenties in Drukwerk zijn ‘Algemene Voorwaarden Advertenties, Drukwerk en Online’ toegevoegd als bijlage van deze Algemene Voorwaarden voor B2B. Deze bijlage is integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden voor B2B maar is uitsluitend van toepassing op (delen van) de overeenkomst met betrekking tot Advertenties. Op alle andere onderdelen is deze bijlage niet van toepassing.

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende overeenkomst terugontvangt of bij mondeling akkoord welke door Opdrachtnemer per email wordt bevestigd.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten);
 2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4a – Prijs

 1. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht;
 2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 4b – Reizen

 1. Indien er sprake is van reis- en/of verblijfskosten wordt er altijd een aparte richtlijn opgenomen en deze is dus niet opgenomen in de geoffreerde prijs. Wanneer reis- en verblijfskosten deze richtlijn overschrijden dan is LTGL gerechtigd de extra reis- en verblijfskosten in rekening te brengen;
 2. LTGL reist altijd van en naar Amsterdam Schiphol (AMS). Vluchten worden gevlogen met een degelijke en betrouwbare airline. CO2 compensatie wordt -indien beschikbaar- altijd meegekocht;
 3. LTGL organiseert bij voorkeur haar eigen reizen;
 4. Indien de reis door de Opdrachtgever wordt georganiseerd dienen de stoelen tot 2,5 uur reizen economy te zijn (of vergelijkbaar), tot 6 uur economy-comfort (of vergelijkbaar) en langer dan 6 uur business of first (of vergelijkbaar). Voor het verblijf in hotels wordt een minimum van 3* (drie sterren) aangehouden;
  Kosten om op locatie te verplaatsen (uber/huurauto/transfers) die niet door Opdrachtgever ter plekke geregeld zijn of betaald, worden na de reis gedeclareerd aan Opdrachtgever waarna deze binnen 5 werkdagen betaald worden.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten

1. Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtnemer zal maandelijks factureren tenzij anders schriftelijk overeengekomen;
2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan 1% rente per maand verschuldigd (ex artikel 6:119a lid 6 BW). De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag;
3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

 1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
 2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
 3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
 4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

4. Als Opdrachtgever niet op tijd betaalt, treedt verzuim van rechtswege in. De administratie van Opdrachtnemer zal de vordering alsdan overdragen aan haar debiteurenafdeling. Vanaf dat moment is (ingevolge artikel 6:96 lid 4 BW) de Opdrachtgever naast de hoofdsom der factu(u)r(en) en rentevergoeding ook de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd;

 1. De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig het bepaalde in het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 6 – Uitvoeringstermijn

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie en/of materialen zijn ontvangen door Opdrachtnemer;
 2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen;
 3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 7 – Derden

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8a – Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
 2. Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren;
 3. Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
 4. Posts welke worden geplaatst door Opdrachtnemer, onafhankelijk van op welk (type) kanaal, worden indien overeengekomen vooraf -voor de daadwerkelijke plaatsing- door Opdrachtgever schriftelijk goedgekeurd;
 5. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Opdrachtnemer om de opdracht uit te voeren;
 6. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
 7. Een opdracht mag maximaal 24 uur afwijken van de contractueel overeengekomen datum en tijd zonder dat dit rechtsgevolgen heeft voor Opdrachtnemer of Opdrachtgever;
 8. De bezoekersaantallen van de verschillende kanalen van Opdrachtnemer zijn vooraf duidelijk gecommuniceerd maar zijn geen garanties voor een hoge intensiteit van online-traffic. Opdrachtnemer zal zich hier wel maximaal voor inzetten.

Artikel 8b – Foodvideo’s

 1. Indien tot de opdracht hoort het produceren van een foodvideo welke exclusief of non-exclusief toebehoort aan opdrachtgever zijn speciale aanvullende voorwaarden op van toepassing;
 2. Opdrachtnemer levert vooraf een draaiboek aan Opdrachtgever met daarin de opbouw van de video. Opdrachtgever geeft hierop binnen redelijke termijn feedback en, na onderling overleg en eventuele aanpassingen, een finaal akkoord;
 3. Opdrachtnemer plant een draaidag in voor de betreffende video. De keuze voor dag, tijd en crew is aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan desgewenst de draaidag bezoeken of hier geheel bij aanwezig zijn; dit altijd in overleg en rekening houdende met de rest van de planning van de draaidag;
 4. Na de draaidag levert Opdrachtnemer een volwaardig concept aan Opdrachtgever via YouTube (verborgen). Opdrachtgever heeft altijd 5 werkdagen de tijd -na aanlevering via YouTube- om feedback te geven voor iedere edit-ronde;
 5. Opdrachtgever heeft recht op twee edit-rondes, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
 6. Opdrachtnemer heeft een uiteindelijke beslissende stem als het gaat over receptuur, ingrediënten, editing, geluid, beeld, montage en de look-en-feel van de video. Opdrachtgever kan -ondanks dat Opdrachtnemer achter het gemaakt product staat- van Opdrachtnemer verlangen nieuw beeld te schieten, maar zal hiervoor de onkosten van ingrediënten en tijd redelijkerwijs moeten vergoeden;
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor van de video verschillende versies te maken en te publiceren.

Artikel 9 – Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen;
 2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn;
 3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden;

Artikel 10 – Opschorting, ontbinding

 1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen;
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen;
 3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.

Artikel 11 – Tussentijdse opzegging

 1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever;
 2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 12 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht;
 2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 1 maand dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn;
 3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.
  Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
  1. Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen;
  2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen;
  3. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

Artikel 14 – Garanties

 1. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden;
 2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt of inzet;
 3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemer niets aan kan doen;
 4. Opdrachtnemer levert na opdracht, indien relevant, beschikbaar en op verzoek van Opdrachtgever, een datasheet aan Opdrachtgever met de uitkomsten van de opdracht.

Artikel 15 – Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen;
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij veertien dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 16 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen 14 dagen na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden;
 2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op;
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling;
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden;
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer;
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1000,00;
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert;
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 18 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 19 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden;
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20 – Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, programmatuur, recepten, creaties, boeken, e-books, magazines en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht;
 2. In geval van doorplaatsing op social media of een online platform zal de Opdrachtgever altijd credits vermelden van Opdrachtnemer. Zie hiervoor ook de Disclaimer op de website livingthegreenlife.com/disclaimer;
 3. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

Artikel 21 – Afkadering van Gebruiksrechten van de Opdracht door Opdrachtgever

 1. In de Opdrachtbevestiging is vastgelegd wat binnen de Opdracht valt en wat niet. De Opdracht is zo goed mogelijk gespecificeerd en daarmee bindend naar Opdrachtgever;
 2. Opdrachtgever mag hetgeen wat opgeleverd wordt binnen de Opdracht alleen gebruiken voor doeleinden waarvoor hetgeen gemaakt/geproduceerd/bedacht is (de ‘Gebruiksrechten’) en waar dus voor betaald is;
 3. Opdrachtgever kan geen Gebruiksrechten ontlenen aan content of items die buiten de Opdracht vallen;
 4. Mocht Opdrachtgever bredere Gebruiksrechten (voor andere doeleinden) dan binnen de Opdracht vallen verwerven, dan zijn er twee mogelijkheden;
 • a. Opdrachtnemer verzoekt aan Opdrachtgever een passende aanbieding te doen voor verbreding van de gebruiksrechten die met de Opdracht samenhangen en Partijen kunnen vervolgens wel dan niet overeenstemming bereiken waardoor de bredere gebruiksrechten wel dan niet mogelijk zijn;
 • b. Opdrachtnemer gebruikt de bredere gebruiksrechten zonder de rechten hiervoor te hebben aangeschaft. In dat geval is Opdrachtnemer gerechtigd per direct en zonder verdere aankondiging een factuur aan Opdrachtgever te sturen ter grootte van 150% van de gecalculeerde waarde door Opdrachtnemer. Deze factuur is opeisbaar zonder gerechtelijke tussenkomst en qua hoogte niet te betwisten. Opdrachtnemer kan op dat moment niet meer in overleg met Opdrachtnemer gaan zoals bedoeld onder artikel 21.4.a en moet deze factuur binnen 5 werkdagen voldoen.

Artikel 22 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden;
 2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn;
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 23 – Journalistieke Vrijheid

Opdrachtnemer houdt zich altijd het recht voor, ondanks de betaalde opdracht van Opdrachtgever, zijn journalistieke vrijheid te gebruiken en te uitten.

Artikel 24 –Commerciële Vermeldingen

Wanneer Opdrachtgever naar aanleiding van het afronden van een project (of de lancering van een nieuwe dienst of product) via een persbericht of vergelijkbare uiting Opdrachtnemer met naam en toenaam wil noemen, dient Opdrachtgever dit altijd van tevoren met Opdrachtnemer te overleggen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de uiting af te keuren dan wel wijzigingen voor te stellen. Merk- en imagobescherming zijn hierin leidend. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet tot inhoudelijke overeenstemming komen mag Opdrachtgever de naam van Opdrachtnemer niet in Commerciële context gebruiken. Partijen doen hun uiterste best tot een gezamenlijk gedragen uiting te komen.

Artikel 25 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 26 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 28 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.

Living the Green Life®, 18 juni 2020

BIJLAGE: ALGEMENE VOORWAARDEN ADVERTENTIES DRUKWERK EN ONLINE

Artikel I – Algemeen

Alle advertentiecontracten en opdrachten voor het plaatsen van advertenties (ook voor zover beschikbaar in elektronische vorm) en voor overige werkzaamheden en diensten worden afgesloten en uitgevoerd onder uitsluitende toepassing van deze Algemene Voorwaarden Advertenties, de overeengekomen condities en/of tarieven voor advertentieplaatsingen en/of voor Extra’s. Deze bijlage is alleen van toepassing op Advertentie in Drukwerk en Online en dus geldig en van toepassing op alle onderdelen die hierin geplaatst worden. Op andere zaken is zijn de Algemene Voorwaarden B2B altijd van toepassing.

Artikel II – Tarieven

 1. Op ieder advertentiecontract en iedere opdracht zijn van toepassing de tarieven die door Living the Green Life (hierna te noemen: ‘LTGL’) op het moment van totstandkoming van de overeenkomst worden gehanteerd met betrekking tot plaatsing van advertenties en/of overige werkzaamheden en diensten;
 2. LTGL behoudt zich het recht om de tarieven te herzien. Indien een dergelijke prijsherziening ook doorgevoerd zal worden voor de advertenties krachtens reeds afgesloten advertentiecontracten en voor verstrekte opdrachten, voor zover zij nog niet zijn geplaatst, heeft de Opdrachtgever het recht het restant zonder bijbetaling te annuleren.

Artikel III – Contracten

 1. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de Opdrachtbevestiging, gaat de contracttermijn in op de datum van plaatsing van de eerste op het contract af te nemen advertentie; is die eerste advertentie niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract geplaatst, dan zal het contract geacht worden te zijn ingegaan op de dag, waarop deze drie maanden verstreken zijn;
 2. Indien een Opdrachtbevestiging niet binnen de contracttermijn kan worden afgenomen, kan de opdrachtgever bij LTGL voor afloop van de contacttermijn een schriftelijk verzoek indienen voor een verlenging van de contracttermijn van ten hoogste twee maanden ter plaatsing van het restant. Als LTGL met deze verlenging akkoord gaat, dan gelden voor deze periode de tariefcondities die het laatst in werking zijn getreden. Indien de opdrachtgever na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn minder dan de overeengekomen advertentieruimte heeft geplaatst, vervalt na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn voor de opdrachtgever het recht op plaatsing, met behoud overigens van de verplichting om de resterende gecontracteerde advertentieruimte onmiddellijk te betalen;
 3. Opdrachtgever is gerechtigd om de gecontracteerde advertentieruimte te overschrijden, in welk geval de tariefcondities die het laatst in werking zijn getreden van toepassing zijn met betrekking tot de overschrijding;
 4. Indien de opdrachtgever op enig moment gedurende de looptijd van het contract de advertentieruimte wenst uit te breiden, kan de opdrachtgever LTGL schriftelijk om uitbreiding van de overeengekomen advertentieruimte verzoeken. Het op de uitbreiding van toepassing zijnde tarief is het door LTGL op het moment van totstandkoming van de uitbreidingsovereenkomst gehanteerde tarief;
 5. Indien de opdrachtgever het aantal afgesproken plaatsingen niet wenst na te komen, hanteert LTGL de tarieven conform het Tariefboekje en dient de opdrachtgever de geplaatste uitingen te betalen.

Artikel IV – Plaatsingen, doorschuivingen en annuleringen

 1. LTGL honoreert op voorhand geen wensen voor het verkrijgen van speciale posities, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen;
 2. Advertentie-uitingen in bijzondere kleuren bij Drukwerk, zoals onder andere goud en zilver, zijn slechts op aanvraag en bij uitzondering mogelijk. Voor de bijzondere kleuren gelden aparte tarieven;
 3. Bij annuleringen door de opdrachtgever van enige opdracht, reservering of overeenkomst na het verstrijken van de annuleringstermijn (14 kalenderdagen na opdracht, mits nog voor 30 kalenderdagen vóór de effectuering van de opdracht), brengt LTGL het volgende in rekening (zoals gepubliceerd door LTGL in het Tariefboekje en het document ‘Aanleverspecificaties’):

 • 25% van de plaatsingskosten bij annulering tot 1 maand voor aanleverdeadline materiaal;
 • 50% van de plaatsingskosten bij annulering tot twee weken voor aanleverdeadline materiaal;
 • 100% van de plaatsingskosten bij annulering na aanleverdeadline materiaal;

 1. Doorschuivingen kunnen alleen door LTGL worden toegestaan tot 14 kalenderdagen voor de aanleverdeadline. Data hierna leiden tot óf a) plaatsing óf b) annulering conform Artikel IV lid 3 (bovenstaande staffel).
 2. Als de plaatsing van een advertentie of specifieke, speciale positie, of een uiting waarvoor LTGL in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van opdrachtgever geen doorgang vindt in de 2 weken voorafgaand aan het verstrijken van de annuleringstermijn, dan moeten deze extra kosten door opdrachtgever betaald worden.

Artikel V – Materiaal

 1. Het advertentiemateriaal, vergezeld van de desbetreffende plaatsingsopdracht, moet in elk geval in het bezit van LTGL zijn gedurende de periode vanaf de door LTGL vastgestelde aanleverdeadline tot aan de verschijningsdatum van het betrokken item. LTGL behoudt zich het recht voor om advertentiemateriaal dat na de aanleverdeadline in het bezit van LTGL is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de plaatsingskosten;
 2. De opdrachtgever is LTGL verplicht advertentiemateriaal aan te leveren dat voldoet aan de technische specificaties van LTGL. Deze specificaties zijn op aanvraag beschikbaar of zijn te downloaden op onze website;
 3. LTGL streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan geen exacte reproductie garanderen. De opdrachtgever moet rekening houden met de mogelijkheid van druk- en kleurafwijkingen;
 4. Eventuele klachten ten aanzien van advertentieplaatsingen en/of extra’s over onder andere de wijze van reproduceren en/ of kleurkwaliteit dienen binnen 30 dagen na verschijningsdatum van het tijdschrift schriftelijk aan LTGL ter kennis te zijn gebracht. Voor de advertentieplaatsingen waarvan het advertentiemateriaal na de aanleverdeadline aan LTGL ter beschikking wordt gesteld, worden indien plaatsing nog mogelijk is, claims over de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit door LTGL hierbij uitdrukkelijk uitgesloten;
 5. LTGL neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot litho’s, werktekeningen, dia’s, lay-outs en ander door de opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal. LTGL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid;
 6. Indien het materiaal niet tijdig is geleverd, zijn alle extra (transport) kosten die LTGL en of haar toeleveranciers moeten maken voor rekening van de opdrachtgever;
 7. Indien het materiaal niet voldoet aan de technische specificaties van LTGL heeft LTGL het recht dit, zonder overleg, op kosten van de opdrachtgever aan te passen.

Artikel VI – Extra’s

Ten aanzien van Extra’s gelden de navolgende bepalingen:

Minimum en maximumformaten van Extra’s alsmede overige condities worden door LTGL vermeld in haar offerte c.q. bevestiging van de opdracht;

 1. In het algemeen geldt dat de prijs van de Extra’s vastgesteld wordt in een offerte. De prijs hiervan hangt van ver schillende factoren af, als productiekosten, eventuele toeslagen en extra portikosten bij bijvoorbeeld meesealen;
 2. In geen geval mogen Extra’s gassen of gevaarlijke stoffen bevatten waaronder begrepen stoffen, die bij in- of uitwendig gebruik schadelijk kunnen zijn;
 3. Voor het opplakken van Extra’s dient met een zekere afwijking van circa 7 mm rekening te worden gehouden. Het is derhalve niet aan te bevelen in het advertentie-ontwerp de plaats van de op te plakken Extra’s te markeren;
 4. Het meehechten, c.q. opplakken van Extra’s in de gehele oplage van het item kan door LTGL niet worden gegarandeerd. In de ca. 2 % van de oplage moet rekening worden gehouden met het ontbreken respectievelijk het onjuist opgeplakt c.q. meegehecht zijn van de Extra;
 5. Hoewel LTGL ernaar streeft zo exact mogelijke drukoplagen te verstrekken, aanvaardt LTGL geen aansprakelijkheid voor eventuele tekorten of overschotten aan sachets, proefmonsters en andere Extra’s ten gevolge van eventuele wijziging van de opgegeven drukoplage van de betreffende titel, alsmede voor eventuele daaruit voortvloeiende schade voor de opdrachtgever;
 6. Hetgeen hiervoor is bepaald voor sachets, proefmonsters, folders of ander drukwerk, geldt ook voor andere extra’s waarvoor LTGL opdracht aanvaardt.

Artikel VII – Betaling

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen;
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan 1% rente per maand verschuldigd (ex artikel 6:119a lid 6 BW). De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag;
 3. Als Opdrachtgever niet op tijd betaalt, treedt verzuim van rechtswege in. De administratie van Opdrachtnemer zal de vordering alsdan overdragen aan haar debiteurenafdeling. Vanaf dat moment is (ingevolge artikel 6:96 lid 4 BW) de Opdrachtgever naast de hoofdsom der factu(u)r(en) en rentevergoeding ook de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 4. De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig het bepaalde in het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede de kosten van advocaten die LTGL maakt in verband met de invordering van enig uit hoofde van de overeenkomst door de opdrachtgever aan LTGL verschuldigd bedrag dienen door de opdrachtgever aan LTGL te worden vergoed;
 6. Indien de opdrachtgever meerdere facturen in 1 keer betaalt is zij verplicht overboeking specificaties te sturen. Bij het achterwege laten van dergelijke specificaties blijven facturen als onbetaald geboekt en kan LTGL artikel VII 1 toepassen;
 7. Verschillennota’s en niet overeengekomen verrekeningen van opdrachtgever worden niet geaccepteerd door LTGL.

Artikel VIII – Aansprakelijkheid

 1. Indien de opdrachtgever namens een adverteerder of andere vertegenwoordiger optreedt, staat de opdrachtgever in voor de nakoming van de bepalingen van de overeenkomst door deze adverteerders of van andere vertegenwoordigde;
 2. LTGL is eerst ten aanzien van de overeenkomsten en opdrachten uit hoofde van artikel 1 gebonden na een door of namens haar rechtsgeldig ondertekende bevestiging van mondelinge of schriftelijke opdrachten van opdrachtgever dan wel door plaatsing van de advertentie of uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door LTGL niet, niet juist, niet tijdig, of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen die mondeling of schriftelijk zijn gedaan of zijn overgebracht door middel van enig technisch middel, zoals telefoon, telefax en soortgelijke transmissiemedia;
 3. LTGL voert de advertentiecontracten, de plaatsing van losse advertenties, het verwerken van Extra’s alsmede haar overige werkzaamheden en diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. LTGL is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk, als haar een meer dan lichte mate van onzorgvuldigheid kan worden verweten. Indien LTGL evenwel aansprakelijk is voor het eventueel niet of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de opdracht is aangenomen. LTGL is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid, met name ook voor indirecte schade, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten;
 4. Onverminderd het bovenstaande kan LTGL geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van sachets of proefmonsters of andere Extra’s, die zijn meegehecht, opgeplakt of aangebracht in een uitgave;
 5. In geval de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Algemene Voorwaarden vermelde of met LTGL overeengekomen voorwaarden, is LTGL gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de overeenkomst of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Als bij de uitvoering van een Extra’s-opdracht door een dergelijke tekortkoming schade wordt veroorzaakt aan de tijdschriften of de productie daarvan stagneert, dan zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever;
 6. Als LTGL door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van het tijdschrift is verhinderd een advertentieopdracht dan wel een opdracht tot meehechten c.q. opplakken van een Extra uit te voeren, dan heeft LTGL het recht om de uitvoering van die opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is LTGL verplicht de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze;
 7. De opdrachtgever is gehouden LTGL, alsmede voor haar werkzame derden te vrijwaren en schadeloos te stellen voor kosten, schaden en interessen, die voor LTGL en voor haar werkzame derden mochten ontstaan als gevolg van vorderingen, die andere dan de hierboven genoemde derden met of terzake van de door de opdrachtgever aan LTGL verstrekte opdracht of uitvoering daarvan tegen LTGL of voor haar werkzame derden mochten instellen. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van deze derden.

Artikel IX – Derden

 1. Indien een derde –daaronder uitdrukkelijk begrepen reclamebureaus en media(inkoop)bureaus- ten behoeve c.q. namens een adverteerder met LTGL een overeenkomst aangaat en/of bij de totstandkoming van een overeenkomst met LTGL is betrokken, dient die derde er jegens LTGL voor in te staan dat de adverteerder de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Advertenties aanvaardt;
 2. De in Art. IX.1 bedoelde derde is – met de adverteerder op wiens last hij handelde- tegenover LTGL hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de met LTGL gesloten overeenkomst voortvloeien, daardoor uitdrukkelijk begrepen alle betalingsverplichtingen;
 3. LTGL aanvaardt slechts door bemiddeling van een derde, daaronder begrepen een reclamebureau en/of media(inkoop)bureau, een tot stand te brengen overeenkomst in naam en voor rekening van de adverteerder, die de derde de last gaf, indien de adverteerder partij wordt bij de met LTGL te sluiten overeenkomst. In voorbedoelde overeenkomsten dient de adverteerder te worden vermeld en is LTGL gerechtigd te verlangen dat de door adverteerder gegeven last op deugdelijke wijze, zulks ter beoordeling van LTGL, wordt aangetoond. Indien de adverteerder de volmacht tot contracteren met LTGL ontkent of de derde om enige andere reden tot contracteren met LTGL niet bevoegd was wordt de derde geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld.

Artikel X – Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden Advertenties en alle opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing;
 2. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de competente rechter;
 3. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 15 februari 2020.

Waar ben je naar op zoek?