Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere winactie (verder te noemen: de “Actie“) van Living the Green Life® (verder te noemen: “LTGL”) zolang er naar geen andere voorwaarden verwezen wordt, onderdeel van LTGL (verder te noemen: “de Organisator“). LTGL (inclusief dochter- zusterondernemingen, waaronder maar niet beperkt tot LTGL Shop BV en LTGL Abo BV) is kantoorhoudende aan de Diamantlaan 15, 2136 WV te Hoofddorp. LTGL is een gedeponeerde merknaam;
 2. De Actie heeft als doel om producten te promoten onder de volgers van de LTGL Facebook- en Instagrampagina evenals op het Platform Livingthegreenlife.com (verder te noemen: het “Platform”);
 3. Hoelang de Actie loopt staat altijd bij de Actie vermeld (“de Actieperiode”);|
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op livingthegreenlife.com worden geplaatst, voorzien van een datum;
 5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is eenieder die onder de actiepost op de LTGL Facebook- of Instagrampagina of het Platform een reactie plaatst;
 2. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden;
 3. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram;|
 4. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland of België;
 5. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd;
 6. Deelnemen kan uitsluitend door binnen de Actieperiode een reactie onder de actiepost op de LTGL Facebook- of Instagrampagina te plaatsen;
 7. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname;
 8. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

Prijzen

 1. De prijs kan niet worden omgewisseld in geld. Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest daaruit de winnaars. Met de winnaar wordt via Facebook, Instagram of per email contact opgenomen voor de levering van de prijs;
 2. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd;
 3. De winnaars worden op aan het einde van de Actieperiode bekendgemaakt;
 4. Dat de winnaars bekend zijn wordt met een bericht onder de actiepost op de LTGL Facebook- en Instagrampagina (of zo nodig op het Platform) bekendgemaakt;
 5. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde;
 6. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan de Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs;
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen;
 3. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan;
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen;
 5. De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan de Actie.

Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is;
 3. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar winnen@livingthegreenlife.com;
 4. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014, van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld;
 5. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem worden voorgelegd.

   

Living the Green Life®, 1 januari 2021

Waar ben je naar op zoek?