Inkoopvoorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

LTGL BV, LTGL SHOP BV & LTGL ABO BV

Inhoudsopgave

Artikel 1 | Definities

Aflevering
Het verschaffen van het bezit van de Goederen aan LTGL;

Contractant 
De in de Overeenkomst genoemde wederpartij van LTGL;

Diensten (Dienst)
De door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van LTGL, niet zijnde werken of leveringen;

LTGL
De verzamelnaam voor LTGL BV, LTGL SHOP BV en LTGL ABO BV, ook genoemd ‘Opdrachtgever’. Kantoor en Studio zijn gevestigd in de ruimte van TBM Investments BV aan de Diamantlaan 15, 2132 WV te Hoofddorp.

Goederen
Alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek;

Leveringen (Levering)
De door de Contractant op basis van de Overeenkomst ten behoeve van LTGL te leveren Goederen;

Offerte
Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek;

Offerteaanvraag
Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van LTGL voor te verrichten Prestaties;

Overeenkomst
Al hetgeen tussen LTGL en de Contractant is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen;

Partijen (Partij)
LTGL en/of de Contractant;

Personeel van Contractant:
De door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn;

Prestatie
De te verrichten Leveringen en/of Diensten;

Werkdag
Kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, en plaatselijke feestdagen.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

 1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten;
 2. Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen;
 3. Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen;
 4. Door het indienen van de Offerte wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af.

Artikel 3 | Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

 1. LTGL kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. LTGL zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag;
 3. Een Overeenkomst komt tot stand nadat LTGL een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Contractant per e-mail of brief heeft verzonden aan de Contractant;
 4. Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant.

Artikel 4 | Algemene verplichtingen Contractant

 1. De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in (nauwe) samenwerking met LTGL nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Contractant;
 2. De Contractant zal LTGL op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om LTGL direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden;
 3. Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van LTGL, kan de Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden;
 4. De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden;
 5. De Contractant vrijwaart LTGL voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of LTGL krijgt opgelegd;
 6. De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijn de voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die LTGL met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Contractant dit eerst voorleggen aan LTGL;
 7. De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en LTGL bij de uitvoering van de Overeenkomst;
 8. Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door LTGL zal de Contractant optreden als gemachtigde van LTGL. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Contractant.

Artikel 5 | Algemene verplichtingen LTGL

 1. LTGL zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren;
 2. LTGL zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6 | Kwaliteit, keuring en garantie

 1. De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu;
 2. LTGL is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar nodig zijn medewerking. Indien LTGL bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties.

Artikel 7 | Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media – of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt;
 2. Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven;
 3. Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;
 4. De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van LTGL, het Personeel van Contractant een geheimhoudings- verklaring te laten ondertekenen.

Artikel 8 | Intellectueel eigendom

 1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE- rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij LTGL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan LTGL. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht;
 2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van LTGL en/of derden;
 3. De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op, in het kader van de Overeenkomst, tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken;
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst;
 5. LTGL behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant erkent dit voorbehoud;
 6. De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door LTGL in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, portretrechten of auteursrechten en vrijwaart LTGL tegen alle aanspraken van derden dienaangaande;
 7. In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in overleg met LTGL te bewerkstelligen dat LTGL het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten;
 8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van LTGL vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures;
 9. Partijen zijn verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en alle overige vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden en deze informatie niet zonder toestemming van de andere Partij aan een derde beschikbaar te stellen.

Artikel 9 | Wijziging Overeenkomst

 1. LTGL is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling;
 2. In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 10 | Uitrusting en materialen

 1. De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken – niet van LTGL afkomstige – materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen, decorstukken, props en al het andere wat nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 | Tijdstip van nakoming

 1. De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd;
 2. De Contractant stelt LTGL schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 12 | Toerekenbare tekortkoming

 1. Indien één van de Partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de aan de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert;
 2. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

Artikel 13 | Niet toerekenbare tekortkoming

De Contractant kan zich jegens LTGL enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant LTGL zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

Artikel 14 | Aansprakelijkheid en verzekering

 1. De Contractant vrijwaart LTGL tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Contractant;
 2. De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst;
 3. De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van LTGL wijzigen;
 4. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15 | Boete

 1. Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar;
 2. De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van LTGL tot nakoming en het recht op schadevergoeding.

Artikel 16 | Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing;
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 3. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerte- aanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar LTGL gevestigd is.

Artikel 17 | Prijzen, meerwerk en minder werk

 1. De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in Euro’s;
 2. Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan LTGL is toe te rekenen;
 3. Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met LTGL;
 4. Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 5. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

Artikel 18 | Facturering en betaling

 1. Op de factuur vermeldt de Contractant;
 • de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK- nummer;
 • het factuuradres van de Contractant;
 • het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en
 • eventuele nadere eisen in overleg met LTGL;
 1. De Contractant hanteert een betalingstermijn van minimaal dertig dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. LTGL zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Contractant betalen;

 2. Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is LTGL bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 19 | Leveringen

 1. De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC);
 2. Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van LTGL. De Contractant dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen;
 3. Sindsdien LTGL de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen kosten de Goederen ophalen;
 4. De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele ingebruikname door LTGL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van LTGL;
 5. De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen van vierentwintig maanden vanaf het moment dat LTGL de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant;
 6. De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd;
 7. De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan LTGL ter beschikking te stellen;
 8. De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door LTGL bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

Artikel 20 | Verpakking en transport

 1. De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen (dus ook geldend voor digitale verpakking en verzending), dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen;
 2. De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 21 | Overdracht van eigendom en risico

 1. De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op LTGL na acceptatie van de Goederen door LTGL;
 2. De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van LTGL, na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Indien LTGL de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie onthouden wordt.

Artikel 22 | Diensten

 1. De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst;
 2. De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Contractant alsmede Prestaties van de door de Contractant ingeschakelde derden;
 3. Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat LTGL de Diensten zonder meer goedkeurt. LTGL behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren;
 4. De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van LTGL. Indien LTGL de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

Artikel 23 | Personeel van Contractant

 1. Voor zover Diensten worden verricht ten kantore, studio en/of in de openbare ruimte van LTGL, zijn de Contractant, Personeel van Contractant en de door de Contractant ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven;
 2. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Contractant niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft LTGL het recht de desbetreffende persoon door de Contractant te laten vervangen;
 3. Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van LTGL, tenzij directe vervanging van Personeel van Contractant noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van LTGL. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag);
 4. Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door de Contractant voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Contractant;
 5. De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten;
 6. De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de socialezekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart LTGL tegen alle aanspraken terzake. Indien LTGL geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een-op-een verhaald op de Contractant.

Artikel 24 | Opzegging

LTGL is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan LTGL de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.

Artikel 25 | Ontbinding

 1. Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden;
 • de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;
 • de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst;
 • ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;
 • de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;
 • de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen;
 1. Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden;
 2. Ingeval van ontbinding door LTGL als bedoeld in lid 1 is LTGL geen vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Contractant terug aan LTGL, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.

Artikel 26 | Vernietiging

Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.

Living the Green Life®, 15 februari 2020

Waar ben je naar op zoek?